Einzelliga ZH A+B

Letzter Datum / Zeit des Spiels 11.06 19:15 Prochaine date de jeu Terminée
Semaines déjà jouées 14 Semaines à jouer Aucune
Hommes présents 18 Femmes présentes 3
Schnitt scratch 189,71

Récapitulatif des points - tag 04.06 19:15

Bahn 1 Bahn 2
1 - Peter Häusler 0 0 0 0 0 0 6 1 - Sabine Leutwiler 0 0 0 0 0 0 9
2 - Bartolome Aliten 0 0 0 0 0 0 2 2 - Jean-Paul Stringaro 0 0 0 0 0 0 5
Bahn 3 Bahn 4
1 - Thomson Simek 0 0 0 0 0 0 4 1 - Martin Hürlimann 0 0 0 0 0 0 1
2 - Phillip Sturzenegger 0 0 0 0 0 0 3 2 - Kevin Häusler 0 0 0 0 0 0 8
Bahn 5 Bahn 6
1 - Jared Hlava 0 0 0 0 0 0 10 1 - Hans Schütz 0 0 0 0 0 0 9
2 - Roland Thamberger 0 0 0 0 0 0 7 2 - Sandro Ancarani 0 0 0 0 0 0 9
Bahn 7 Bahn 8
1 - Tanya Cuva 0 0 0 0 0 0 5 1 - Damir Branezac 0 0 0 0 0 0 10
2 - Alexander Debrunner 0 0 0 0 0 0 3 2 - Kevin Haasper 0 0 0 0 0 0 0
Bahn 9 Bahn 10
1 - Marc Jörg 0 0 0 0 0 0 7 1 - Bigi Manico 0 0 0 0 0 0 4
2 - Daryl Stucki 0 0 0 0 0 0 0 2 - Harn Chieh Kwan 0 0 0 0 0 0 6

Récapitulatif des points b - tag 04.06 19:15

Bahn 1 Bahn 2
1 - Peter Häusler 0 0 0 0 0 0 9 1 - Sabine Leutwiler 0 0 0 0 0 0 10
2 - Bartolome Aliten 0 0 0 0 0 0 3 2 - Jean-Paul Stringaro 0 0 0 0 0 0 4
Bahn 3 Bahn 4
1 - Thomson Simek 0 0 0 0 0 0 2 1 - Martin Hürlimann 0 0 0 0 0 0 1
2 - Phillip Sturzenegger 0 0 0 0 0 0 7 2 - Kevin Häusler 0 0 0 0 0 0 8
Bahn 5 Bahn 6
1 - Jared Hlava 0 0 0 0 0 0 6 1 - Hans Schütz 0 0 0 0 0 0 10
2 - Roland Thamberger 0 0 0 0 0 0 5 2 - Sandro Ancarani 0 0 0 0 0 0 7
Bahn 7 Bahn 8
1 - Tanya Cuva 0 0 0 0 0 0 8 1 - Damir Branezac 0 0 0 0 0 0 9
2 - Alexander Debrunner 0 0 0 0 0 0 3 2 - Kevin Haasper 0 0 0 0 0 0 0
Bahn 9 Bahn 10
1 - Marc Jörg 0 0 0 0 0 0 5 1 - Bigi Manico 0 0 0 0 0 0 6
2 - Daryl Stucki 0 0 0 0 0 0 0 2 - Harn Chieh Kwan 0 0 0 0 0 0 4

Récapitulatif des points c - tag 04.06 19:15

Bahn 1 Bahn 2
Bahn 3 Bahn 4
Bahn 5 Bahn 6
Bahn 7 Bahn 8
Bahn 9 Bahn 10

Récapitulatif des points - tag 11.06 19:15

Bahn 1 Bahn 2
1 - Daryl Stucki 2 0 2 0 2 2 8 1 - Bigi Manico 0 2 0 0 0 0 2
2 - Kevin Haasper 0 2 0 2 0 0 8 4 2 - Damir Branezac 2 0 2 2 2 2 14 4
Bahn 3 Bahn 4
1 - Alexander Debrunner 2 0 0 0 0 0 2 1 - Hans Schütz 0 2 0 0 0 0 2
2 - Marc Jörg 0 2 2 2 2 2 14 4 2 - Harn Chieh Kwan 2 0 2 2 2 2 14 4
Bahn 5 Bahn 6
1 - Sandro Ancarani 0 1 0 1 0 2 4 1 - Roland Thamberger 2 0 2 2 0 2 12 4
2 - Tanya Cuva 2 1 2 1 2 0 12 4 2 - Jean-Paul Stringaro 0 2 0 0 2 0 4
Bahn 7 Bahn 8
1 - Martin Hürlimann 0 2 2 0 2 2 12 4 1 - Peter Häusler 0 0 2 0 2 0 4
2 - Phillip Sturzenegger 2 0 0 2 0 0 4 2 - Sabine Leutwiler 2 2 0 2 0 2 12 4
Bahn 9 Bahn 10
1 - Kevin Häusler 0 2 2 0 2 2 8 1 - Thomson Simek 2 2 2 2 2 0 14 4
2 - Jared Hlava 2 0 0 2 0 0 8 4 2 - Bartolome Aliten 0 0 0 0 0 2 2

Récapitulatif des points b - tag 11.06 19:15

Bahn 1 Bahn 2
1 - Daryl Stucki 0 0 0 0 0 0 2 1 - Bigi Manico 0 0 0 0 0 0 5
2 - Kevin Haasper 0 0 0 0 0 0 6 2 - Damir Branezac 0 0 0 0 0 0 10
Bahn 3 Bahn 4
1 - Alexander Debrunner 0 0 0 0 0 0 1 1 - Hans Schütz 0 0 0 0 0 0 3
2 - Marc Jörg 0 0 0 0 0 0 8 2 - Harn Chieh Kwan 0 0 0 0 0 0 9
Bahn 5 Bahn 6
1 - Sandro Ancarani 0 0 0 0 0 0 4 1 - Roland Thamberger 0 0 0 0 0 0 9
2 - Tanya Cuva 0 0 0 0 0 0 7 2 - Jean-Paul Stringaro 0 0 0 0 0 0 8
Bahn 7 Bahn 8
1 - Martin Hürlimann 0 0 0 0 0 0 10 1 - Peter Häusler 0 0 0 0 0 0 2
2 - Phillip Sturzenegger 0 0 0 0 0 0 3 2 - Sabine Leutwiler 0 0 0 0 0 0 5
Bahn 9 Bahn 10
1 - Kevin Häusler 0 0 0 0 0 0 4 1 - Thomson Simek 0 0 0 0 0 0 7
2 - Jared Hlava 0 0 0 0 0 0 6 2 - Bartolome Aliten 0 0 0 0 0 0 1

Récapitulatif des points c - tag 11.06 19:15

Bahn 1 Bahn 2
Bahn 3 Bahn 4
Bahn 5 Bahn 6
Bahn 7 Bahn 8
Bahn 9 Bahn 10

Récapitulatif des points - tag 11.06 19:15

Bahn 1 Bahn 2
1 - Daryl Stucki 2 0 2 0 2 2 8 1 - Bigi Manico 0 2 0 0 0 0 2
2 - Kevin Haasper 0 2 0 2 0 0 8 4 2 - Damir Branezac 2 0 2 2 2 2 14 4
Bahn 3 Bahn 4
1 - Alexander Debrunner 2 0 0 0 0 0 2 1 - Hans Schütz 0 2 0 0 0 0 2
2 - Marc Jörg 0 2 2 2 2 2 14 4 2 - Harn Chieh Kwan 2 0 2 2 2 2 14 4
Bahn 5 Bahn 6
1 - Sandro Ancarani 0 1 0 1 0 2 4 1 - Roland Thamberger 2 0 2 2 0 2 12 4
2 - Tanya Cuva 2 1 2 1 2 0 12 4 2 - Jean-Paul Stringaro 0 2 0 0 2 0 4
Bahn 7 Bahn 8
1 - Martin Hürlimann 0 2 2 0 2 2 12 4 1 - Peter Häusler 0 0 2 0 2 0 4
2 - Phillip Sturzenegger 2 0 0 2 0 0 4 2 - Sabine Leutwiler 2 2 0 2 0 2 12 4
Bahn 9 Bahn 10
1 - Kevin Häusler 0 2 2 0 2 2 8 1 - Thomson Simek 2 2 2 2 2 0 14 4
2 - Jared Hlava 2 0 0 2 0 0 8 4 2 - Bartolome Aliten 0 0 0 0 0 2 2

Récapitulatif des points b - tag 11.06 19:15

Bahn 1 Bahn 2
1 - Daryl Stucki 0 0 0 0 0 0 2 1 - Bigi Manico 0 0 0 0 0 0 5
2 - Kevin Haasper 0 0 0 0 0 0 6 2 - Damir Branezac 0 0 0 0 0 0 10
Bahn 3 Bahn 4
1 - Alexander Debrunner 0 0 0 0 0 0 1 1 - Hans Schütz 0 0 0 0 0 0 3
2 - Marc Jörg 0 0 0 0 0 0 8 2 - Harn Chieh Kwan 0 0 0 0 0 0 9
Bahn 5 Bahn 6
1 - Sandro Ancarani 0 0 0 0 0 0 4 1 - Roland Thamberger 0 0 0 0 0 0 9
2 - Tanya Cuva 0 0 0 0 0 0 7 2 - Jean-Paul Stringaro 0 0 0 0 0 0 8
Bahn 7 Bahn 8
1 - Martin Hürlimann 0 0 0 0 0 0 10 1 - Peter Häusler 0 0 0 0 0 0 2
2 - Phillip Sturzenegger 0 0 0 0 0 0 3 2 - Sabine Leutwiler 0 0 0 0 0 0 5
Bahn 9 Bahn 10
1 - Kevin Häusler 0 0 0 0 0 0 4 1 - Thomson Simek 0 0 0 0 0 0 7
2 - Jared Hlava 0 0 0 0 0 0 6 2 - Bartolome Aliten 0 0 0 0 0 0 1

Récapitulatif des points c - tag 11.06 19:15

Bahn 1 Bahn 2
Bahn 3 Bahn 4
Bahn 5 Bahn 6
Bahn 7 Bahn 8
Bahn 9 Bahn 10

Statistiques comparatives

Match Dschn. Dschn. H +Ergebnis +Ergebnis H -Ergebnis -Serie +Serie +Serie H #> #> H #> F
Einzelliga ZH A+B 189,71 189,71 299 299 8 444 1402 1402 574 478 96
14 11.06 19:15 185,02 185,02 286 286 130 927 1402 1402 35 31 4
13 04.06 19:15 191,25 191,25 252 252 129 1011 1286 1286 38 31 7

Ranking Qualification + Final - Groupe A
Pos. Name Pts Punkte Pkt B Pts Scra.
1. Sandro Ancarani 305,0 149,0 120,0 36,0 17602
2. Tanya Cuva 267,0 129,0 112,0 26,0 17081
3. Harn Chieh Kwan 250,0 124,0 94,0 32,0 16954
4. Hans Schütz 215,0 103,0 90,0 22,0 16342
5. Marc Jörg 208,0 106,0 77,0 25,0 16156
6. Damir Branezac 194,0 93,0 77,0 24,0 16214
7. Alexander Debrunner 182,0 98,0 57,0 27,0 15678
8. Bigi Manico 165,0 82,0 70,0 13,0 15165
9. Kevin Haasper 111,0 59,0 42,0 10,0 13927
10. Daryl Stucki 98,0 71,0 27,0 0,0 11445
Die rangliste wird sortiert nach total points gagnés (a+b+c+d).

Ranking Qualification + Final - Groupe B
Pos. Name Pts Punkte Pkt B Pts Scra.
1. Roland Thamberger 299,0 155,0 107,0 37,0 16611
2. Jean-Paul Stringaro 261,0 124,0 108,0 29,0 16317
3. Martin Hürlimann 227,0 117,0 88,0 22,0 15622
4. Phillip Sturzenegger 200,0 108,0 78,0 14,0 15616
5. Sabine Leutwiler 188,0 94,0 71,0 23,0 15482
6. Peter Häusler 184,0 89,0 73,0 22,0 15551
7. Kevin Häusler 182,0 91,0 69,0 22,0 15418
8. Jared Hlava 177,0 89,0 66,0 22,0 15461
9. Thomson Simek 167,0 85,0 61,0 21,0 15274
10. Bartolome Aliten 124,0 64,0 48,0 12,0 13965
Die rangliste wird sortiert nach total points gagnés (a+b+c+d).

Finalrunden Gruppe A +B 2015 - 13 04.06 19:15 

Ranking Serie 1-3 - Parties 1-3 - Groupe A
Pos. Name Scra. S1 S2 S3 Dschn. Pkt B
1. Hans Schütz 628 185 210 233 209,33 10,0
2. Damir Branezac 622 221 191 210 207,33 9,0
3. Tanya Cuva 575 202 211 162 191,67 8,0
4. Sandro Ancarani 574 204 170 200 191,33 7,0
5. Bigi Manico 553 180 192 181 184,33 6,0
6. Marc Jörg 540 168 192 180 180,00 5,0
7. Harn Chieh Kwan 520 207 154 159 173,33 4,0
8. Alexander Debrunner 509 182 198 129 169,67 3,0
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt ereignis scratch dann punkte gewonnen (b).

Ranking Serie 4-6 - Parties 4-6 - Groupe A
Pos. Name Scra. S1 S2 S3 Dschn. Pts
1. Harn Chieh Kwan 680 252 190 238 226,67 10,0
2 Marc Jörg 664 221 238 205 221,33 9,0
2 Damir Branezac 664 235 202 227 221,33 9,0
4. Sandro Ancarani 640 248 182 210 213,33 7,0
5. Alexander Debrunner 629 215 192 222 209,67 6,0
6. Tanya Cuva 613 184 206 223 204,33 5,0
7. Bigi Manico 593 192 183 218 197,67 4,0
8. Hans Schütz 586 201 193 192 195,33 3,0
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt ereignis scratch.

Ranking 1-6 - Groupe A
Pos. Name Scra. Punkte Dschn.
1. Damir Branezac 1286 10,0 214,33
2 Hans Schütz 1214 9,0 202,33
2 Sandro Ancarani 1214 9,0 202,33
4. Marc Jörg 1204 7,0 200,67
5. Harn Chieh Kwan 1200 6,0 200,00
6. Tanya Cuva 1188 5,0 198,00
7. Bigi Manico 1146 4,0 191,00
8. Alexander Debrunner 1138 3,0 189,67
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt ereignis scratch dann punkte gewonnen.

Ranking of the night - Groupe A
Pos. Name Scra. Pts Punkte Pkt B Pts
1. Damir Branezac 1286 28,0 10,0 9,0 9,0
2. Sandro Ancarani 1214 23,0 9,0 7,0 7,0
3. Hans Schütz 1214 22,0 9,0 10,0 3,0
4. Marc Jörg 1204 21,0 7,0 5,0 9,0
5. Harn Chieh Kwan 1200 20,0 6,0 4,0 10,0
6. Tanya Cuva 1188 18,0 5,0 8,0 5,0
7. Bigi Manico 1146 14,0 4,0 6,0 4,0
8. Alexander Debrunner 1138 12,0 3,0 3,0 6,0
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt ereignis scratch dann total points gagnés (a+b+c+d).

Ranking Serie 1-3 B - Parties 1-3 - Groupe B
Pos. Name Scra. S1 S2 S3 Dschn. Pkt B
1. Sabine Leutwiler 615 222 179 214 205,00 10,0
2. Peter Häusler 593 167 197 229 197,67 9,0
3. Kevin Häusler 583 182 179 222 194,33 8,0
4. Phillip Sturzenegger 560 223 190 147 186,67 7,0
5. Jared Hlava 546 160 188 198 182,00 6,0
6. Roland Thamberger 542 191 141 210 180,67 5,0
7. Jean-Paul Stringaro 530 188 167 175 176,67 4,0
8. Bartolome Aliten 528 167 178 183 176,00 3,0
9. Thomson Simek 511 162 160 189 170,33 2,0
10. Martin Hürlimann 503 197 167 139 167,67 1,0
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt ereignis scratch dann punkte gewonnen (b).

Ranking Serie 4-6 B - Parties 4-6 - Groupe B
Pos. Name Scra. S1 S2 S3 Dschn. Pts
1. Jared Hlava 621 224 204 193 207,00 10,0
2. Jean-Paul Stringaro 589 221 182 186 196,33 9,0
3. Roland Thamberger 583 150 185 248 194,33 8,0
4. Thomson Simek 581 209 187 185 193,67 7,0
5. Kevin Häusler 554 205 182 167 184,67 6,0
6 Bartolome Aliten 531 179 201 151 177,00 5,0
6 Sabine Leutwiler 531 156 195 180 177,00 5,0
8 Phillip Sturzenegger 528 194 181 153 176,00 3,0
8 Peter Häusler 528 163 175 190 176,00 3,0
10. Martin Hürlimann 508 175 136 197 169,33 1,0
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt ereignis scratch.

Ranking 1-6 B - Groupe B
Pos. Name Scra. Punkte Dschn.
1. Jared Hlava 1167 10,0 194,50
2. Sabine Leutwiler 1146 9,0 191,00
3. Kevin Häusler 1137 8,0 189,50
4. Roland Thamberger 1125 7,0 187,50
5. Peter Häusler 1121 6,0 186,83
6. Jean-Paul Stringaro 1119 5,0 186,50
7. Thomson Simek 1092 4,0 182,00
8. Phillip Sturzenegger 1088 3,0 181,33
9. Bartolome Aliten 1059 2,0 176,50
10. Martin Hürlimann 1011 1,0 168,50
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt ereignis scratch dann punkte gewonnen.

Ranking of the night B - Groupe B
Pos. Name Scra. Pts Punkte Pkt B Pts
1. Jared Hlava 1167 26,0 10,0 6,0 10,0
2. Sabine Leutwiler 1146 24,0 9,0 10,0 5,0
3. Kevin Häusler 1137 22,0 8,0 8,0 6,0
4. Roland Thamberger 1125 20,0 7,0 5,0 8,0
5. Peter Häusler 1121 18,0 6,0 9,0 3,0
6. Jean-Paul Stringaro 1119 18,0 5,0 4,0 9,0
7. Thomson Simek 1092 13,0 4,0 2,0 7,0
8. Phillip Sturzenegger 1088 13,0 3,0 7,0 3,0
9. Bartolome Aliten 1059 10,0 2,0 3,0 5,0
10. Martin Hürlimann 1011 3,0 1,0 1,0 1,0
Die rangliste wird sortiert nach insgesamt ereignis scratch dann total points gagnés (a+b+c+d).

Postion Round Gruppe A +B 2015

Postion Round Gruppe A +B 2015 - Groupe A
Pos. Name Spiel Punkte Scra. Dschn. +Ergebnis H +Série H
1. Damir Branezac 6 14,0 1402 233,67 286 484
2. Harn Chieh Kwan 6 14,0 1312 218,67 257 461
3. Marc Jörg 6 14,0 1222 203,67 233 417
4. Tanya Cuva 6 12,0 1117 186,17 215 408
5. Kevin Haasper 6 8,0 1093 182,17 234 380
6. Daryl Stucki 6 8,0 1021 170,17 177 352
7. Sandro Ancarani 6 4,0 1084 180,67 237 424
8. Bigi Manico 6 2,0 1091 181,83 216 378
9. Hans Schütz 6 2,0 1074 179,00 208 388
10. Alexander Debrunner 6 2,0 976 162,67 188 334
Die rangliste wird sortiert nach punkte gewonnen dann insgesamt ereignis scratch.

Postion Round Gruppe A +B 2015 - Groupe B
Pos. Name Spiel Punkte Scra. Dschn. +Ergebnis H +Série H
1. Thomson Simek 6 14,0 1144 190,67 226 416
2. Martin Hürlimann 6 12,0 1256 209,33 257 473
3. Roland Thamberger 6 12,0 1165 194,17 214 411
4. Sabine Leutwiler 6 12,0 1063 177,17 214 373
5. Jared Hlava 6 8,0 1074 179,00 218 380
6. Kevin Häusler 6 8,0 1034 172,33 188 368
7. Jean-Paul Stringaro 6 4,0 1162 193,67 244 402
8. Phillip Sturzenegger 6 4,0 1019 169,83 214 375
9. Peter Häusler 6 4,0 967 161,17 186 339
10. Bartolome Aliten 6 2,0 927 154,50 170 327
Die rangliste wird sortiert nach punkte gewonnen dann insgesamt ereignis scratch.