Ranglist Serien
Doppelliga2019 Gruppe A

Letzter Datum / Zeit des Spiels 16.09 19:15 Prochaine date de jeu Montag, 23. Septembe
Semaines déjà jouées 2 Semaines à jouer 7
Hommes présents 20 Femmes présentes 2
Schnitt scratch 194.26

Ranglist Mannschaft

Ranking group a
Pos. Name Pts Punkte Pkt B Pts C Gesamt Hdp/Bns Scra. Dschn. Spiel Pts
1. 01-Branuva 34.0 12.0 4.0 18.0 5073 108 4965 206.88 24 16.0
1 Cuva Tanya 0.0 0.0 0.0 0.0 2674 24 2650 220.83 12 0.0
1 Schneider Doris 0.0 0.0 0.0 0.0 1241 60 1181 196.83 6 0.0
1 Branezac Damir 0.0 0.0 0.0 0.0 1158 24 1134 189.00 6 0.0
2. 03-Ancacaré 33.0 12.0 4.0 17.0 5107 168 4939 205.79 24 16.0
1 Ancarani Dario 0.0 0.0 0.0 0.0 2602 72 2530 210.83 12 0.0
1 Caré Cosimo 0.0 0.0 0.0 0.0 2505 96 2409 200.75 12 0.0
3. 02-Schükwan 31.0 14.0 0.0 17.0 5019 144 4875 203.13 24 14.0
1 Schütz Hans 0.0 0.0 0.0 0.0 2590 144 2446 203.83 12 0.0
1 Kwan Harn Chieh 0.0 0.0 0.0 0.0 2429 0 2429 202.42 12 0.0
4. 09-Ramsamann 29.0 16.0 4.0 9.0 5047 516 4531 188.79 24 20.0
1 Ramsak Gregor 0.0 0.0 0.0 0.0 2585 228 2357 196.42 12 0.0
1 Baumann Hans 0.0 0.0 0.0 0.0 2462 288 2174 181.17 12 0.0
5. 10-Perez's 29.0 16.0 8.0 5.0 5016 552 4464 186.00 24 24.0
1 Perez Sonny 0.0 0.0 0.0 0.0 2532 240 2292 191.00 12 0.0
1 Perez Malone 0.0 0.0 0.0 0.0 2484 312 2172 181.00 12 0.0
6. 06-JörgMaurer 28.0 12.0 4.0 12.0 5037 348 4689 195.38 24 16.0
1 Jörg Marc 0.0 0.0 0.0 0.0 2552 96 2456 204.67 12 0.0
1 Maurer Myriel 0.0 0.0 0.0 0.0 2485 252 2233 186.08 12 0.0
7. 05-Häusler's 27.0 8.0 8.0 11.0 4985 414 4571 190.46 24 16.0
1 Doujak Aaron 0.0 0.0 0.0 0.0 1361 156 1205 200.83 6 0.0
1 Häusler Peter 0.0 0.0 0.0 0.0 2496 192 2304 192.00 12 0.0
1 Häusler Kevin 0.0 0.0 0.0 0.0 1128 66 1062 177.00 6 0.0
8. 08-Buchscholz 26.0 14.0 4.0 8.0 4996 444 4552 189.67 24 18.0
1 Bucher Markus 0.0 0.0 0.0 0.0 2467 180 2287 190.58 12 0.0
1 Scholz Andreas 0.0 0.0 0.0 0.0 2529 264 2265 188.75 12 0.0
9. 04-Haaspgraf 18.0 6.0 4.0 8.0 4874 312 4562 190.08 24 10.0
1 Haasper Kevin 0.0 0.0 0.0 0.0 2417 132 2285 190.42 12 0.0
1 Graf Sascha 0.0 0.0 0.0 0.0 2457 180 2277 189.75 12 0.0
10. 07-Thamlardi 15.0 10.0 0.0 5.0 4858 384 4474 186.42 24 10.0
1 Thamberger Roland 0.0 0.0 0.0 0.0 2547 72 2475 206.25 12 0.0
1 Ghilardi Battista 0.0 0.0 0.0 0.0 2311 312 1999 166.58 12 0.0
Die rangliste wird sortiert nach total points gagnés (a+b+c).

Classement général individuels

Ranglist Doppelliga2019 Gruppe A
Pos. Name Mannschaft des Spielers Spiel Dschn. Scra. Hdp
1. Cuva Tanya Branuva 12 220.83 2650 2
2. Ancarani Dario Ancacaré 12 210.83 2530 6
3. Thamberger Roland Thamlardi 12 206.25 2475 6
4. Jörg Marc JörgMaurer 12 204.67 2456 8
5. Schütz Hans Schükwan 12 203.83 2446 12
6. Kwan Harn Chieh Schükwan 12 202.42 2429 0
7. Doujak Aaron Häusler's 6 200.83 1205 26
8. Caré Cosimo Ancacaré 12 200.75 2409 8
9. Schneider Doris Branuva 6 196.83 1181 0
10. Ramsak Gregor Ramsamann 12 196.42 2357 19
11. Häusler Peter Häusler's 12 192.00 2304 16
12. Perez Sonny Perez's 12 191.00 2292 20
13. Bucher Markus Buchscholz 12 190.58 2287 15
14. Haasper Kevin Haaspgraf 12 190.42 2285 11
15. Graf Sascha Haaspgraf 12 189.75 2277 15
16. Branezac Damir Branuva 6 189.00 1134 4
17. Scholz Andreas Buchscholz 12 188.75 2265 22
18. Maurer Myriel JörgMaurer 12 186.08 2233 21
19. Baumann Hans Ramsamann 12 181.17 2174 24
20. Perez Malone Perez's 12 181.00 2172 26
21. Häusler Kevin Häusler's 6 177.00 1062 11
22. Ghilardi Battista Thamlardi 12 166.58 1999 26
Die rangliste wird sortiert nach schnitt scratch.